boomveer.nl
 

Dakkronen

 
house-for-trees-16-750x500.jpg
 
 

Dakkronen

Door de bijzondere constructie van de boomveer en de functie van de interface als verbindend element tussen gebouw en boom is de boomveer  uitermate geschikt is voor toepassing op bestaande gebouwen. Door de bomen in de dakrandzone of op dragende delen te plaatsen zijn er meer mogelijkheden om een groene dakkroon te realiseren. In de stad geeft dit de mogelijkheid om op daken een daktuin te ontwikkelen die naast schaduw en privacy een aangenaam verblijfsklimaat biedt. Door dakkronen te ontwikkelen op naast gelegen gebouwen ontstaan daklandschappen. De verbindende dakkronen geven vogels, vleermuizen en insekten de mogelijkheid om zich te verspreiden over grote delen van de stad.

 
Doorsnede-v2-1-1024x149.png

Tonsuur-basis-1024x724.png
 

Wij realiseren ons overigens dat de wortelkluit behalve óp het dak, ook ín het dak kan staan en zelfs dóór het dak kan gaan. In het laatste geval ontstaat de mogelijkheid om de wortelkluit de functie van een armatuur te geven (wortelarmatuur). Door de interface wordt het dan mogelijk om via ecological engineeringsarrangementen de stoffen die in gebouwen zorgen voor een ongezond binnenklimaat (sick building syndrome) af te vangen en te benutten ten gunste van de ontwikkeling van de dakkroon. Zo worden bijvoorbeeld CO2, Ca++, Mg++, K+, Na+, H+, NH4+ en No2- ingezet als bemesting van de dakkroon en wordt het aan het gebouw onttrokken vocht benut voor de voeding van de wortelkluit.

Boomveer óp het dak

Boomveer óp het dak

Boomveer dóór het dak

Boomveer dóór het dak

 
 
Schermafbeelding-2018-08-10-om-12.39.01-1024x330.png
 
 

Living Climate Machine

 
boomkwekerij-ebben-roof-garden.jpg
 

Living – Climate – Machine

Een ‘living –climate– machine’ is een dynamisch levend systeem ten behoeve van klimaatbeheersing. ‘Living –climate– machines’, die functioneren op gebouw-, verkavelings- of stadsdeelniveau leveren meer mogelijkheden om kringlopen in de gebouwde omgeving constructief en duurzaam te herstellen. Met een ‘living –climate– machine’ heb je vat op alle stromen (fluxen) die de verschillende schaalniveaus overstijgen. Dit betekent dat de microklimaat-componenten zowel binnen als buiten het gebouw in samenhang kunnen worden gestuurd. Het systeem beperkt zich echter niet enkel tot het gebouw. Het systeem heeft immers ook invloed op het stedenbouwkundige en landschappelijke schaalniveau. Dankzij de samenhang tussen de verschillende schaalniveau’s, wat uniek is voor dit systeem, maak je de omschakeling van een destructief naar een constructief systeem. Geen enkele flux wordt namelijk op een voor zijn (in-)directe omgeving destructieve wijze gebruikt, of gaat verloren. Het systeem wordt een gesloten kringloop. Omdat je met een ‘living –climate– machine’ vat hebt op alle microklimaat-fluxen (o.a. warmte, energie, licht, lucht en water) heb je meer controle over het klimaat dan met de reguliere klimaatbeheerssystemen, zoals airconditioning. De microklimaat-fluxen spelen een spilfunctie in het functioneren van het systeem. Er bestaan geen andere machines waarin al deze componenten zijn verenigd. Bij natuur is dit altijd het geval. Deze natuurlijke en dynamische machine ontwikkelt en versterkt zichzelf en is daardoor veel duurzamer dan de huidige toegepaste technieken die immers na verloop van tijd degenereren.

De ambitie is om de ‘living –climate– machine’ te laten functioneren als een nuttig (autark) groensysteem, waar vanzelfsprekend in alle stadia van leven, natuurlijke levensloopprocessen plaatsvinden. Daarom promoten wij ‘bouwen met de natuur’!

 
 

Klimaatbeheersing door natuur

 
stadskantoor Venlo 1.jpg
 
 

Klimaatbeheersing door natuur

Door de ontwikkeling van de boomveer zijn we in staat om levende multifunctionele daklandschappen te ontwikkelen, die op de schaal van de stad, buurt of wijk een concrete bijdrage leveren aan de licht-, lucht- en waterhuishouding, zowel binnen gebouwen als in de buitenruimte. Vergroening van gebouwen betekent voor ons niet meer het regulier aanbrengen van een groene schil langs een gevel en/of dak, hoe mooi en aantrekkelijk dat ook kan zijn. We willen meer!

                                                         voordelen van het vergroenen van gebouwen

                                                         voordelen van het vergroenen van gebouwen

De betekenis en het functioneren van de bestaande (1e) natuur in de stad wordt versterkt door toevoeging van dakgroen (de 2e natuur) en kan worden benut voor klimaatbeheersing. We introduceren hiervoor de 2e huid om klimaatregulatie mogelijk te maken (double skin). Dit kan omdat de natuur de mogelijkheden biedt om gebruik te maken van natuurkundige principes die ons leefcomfort kunnen verhogen door invloed uit te oefenen op de energie-, licht-, water-, warmte- en luchthuishouding. Denk bij dit laatste onder andere aan CO2 opname. Hierbij staat de natuur in dienst van zowel de gebruikers van een gebouw, als zijn omgeving.